THBT-K

De THBT-K – De Tjoa Hoolwerf Beroepskeuze Test K-versie is een beroepskeuze test voor midden en hogere opleidingsniveaus. De laatste versie van deze test is uitgebracht in 2021. De test is voorzien van een uitgebreide expertrapportage.

U kunt de THBT-K volledig geautomatiseerd afnemen, maar U kunt de test ook op papier afnemen. In het ITR system vindt U naast de testhandleiding tevens een downloadbaar testboekje voor het afnemen van de test op papier. U kunt deze testboekjes zelf afdrukken. Bestellen en wachten hoeft dus niet meer.

Beroepeninteresses kan men enerzijds zien als uitlopers c.q. indicatoren van diep liggende waardeoriëntaties en fundamentele drijfveren van een persoon, anderzijds direct in verband brengen met voorkeuren voor heel concrete en specifiek aan een beroepenveld verbonden activiteiten, welke voorkeuren niet noodzakelijk nauw hoeven samen te hangen met diepere lagen van de persoonlijkheid.

Dit hybridische karakter stelt de constructeur voor een dilemma. In hoeverre wil hij/zij de test een weerspiegeling laten zijn van waarden (o.a. Spranger, 1921; Maslow, 1943,1974; Murray, 1938; Schein,1990; Schwartz 1992; Evers, 2001), maar ook welke concrete beroepsvelden staan te dringen om binnenboord gehaald te worden.

Tevens zijn er praktische overwegingen. Zo dient een test een handzame lengte hebben, dus niet een te groot tijdsbeslag doen. Al met al zijn keuzes, van uiteenlopende aard, onvermijdelijk.

De THBT-K is gestart als een bewerking en uitbreiding van de TBT (Tjoa, 1974, Thurstone Beroepen Test), op haar beurt geïnspireerd op de Thurstone Interest Schedule (Thurstone, 1947). Deze test meet een tiental beroepsinteresses. Aanvankelijk was de opzet bescheiden, namelijk een aantal items – in het geval van de TBT zijn dit namen van beroepen – te vervangen door meer eigentijdse namen. Al vrij snel werd echter besloten enkele interesseschalen in twee-en te splitsen en tevens enkele beroepsinteresses toe te voegen. De redenen waren praktijkervaringen van frequente gebruikers van de TBT en factor analytische bevindingen, waarbij ook is gekeken naar andere beroepsinteresse – tests (o.a. de ABIV; Evers, 1979). Uiteindelijk resulteerde een en ander in een test voor een 14-tal beroepsinteresses.

De test richt zich op respondenten met een opleiding op Hbo- of universitair niveau. De meeste testitems veronderstellen een dergelijk niveau. Sommige testitems zijn echter ook van toepassing voor personen met een opleidingsniveau beneden Hbo. Al met al lijkt in voorkomende gevallen het maken van de test voldoende zinnig voor respondenten met een opleidingsniveau op Mbo-niveau.

De THBT is bedoeld voor gebruik in het kader van beroeps- of studiekeuze, loopbaanbegeleiding c.q. loopbaancounseling, maar kan ook goede diensten bewijzen in een selectiesituatie. Wij noemen een aantal toepasselijke doelgroepen. Scholieren VWO en Havo in de laatste klassen van de middelbare school. Studenten Hbo / WO die twijfelen aan de gekozen studie. Studenten Hbo / WO op het punt van afstuderen met behoefte aan advies over welke functie(s) te aanvaarden c.q. op welke type functies te solliciteren. Midden dertigers die inmiddels enkele functies hebben vervuld en zich bezinnen op hun verdere loopbaan.

Wat betreft de selectiesituatie kan de THBT meer licht werpen op de motivatie van een sollicitant maar ook op het begrip dat iemand van een functie heeft. Zo kan bijvoorbeeld een lage score op de THBT-schaal Commercieel Management bij iemand die solliciteert voor een functie van verkoopleider aanleiding zijn om dieper in te gaan op de onderliggende motivatie of diens voorstelling van betreffende beroepssector.

De THBT-K bestaat uit 182 dubbele stellingen met beroepen waaruit de kandidaat een keuze moet maken. Beroepen die niet algemeen interpreteerbaar zijn voor de doelgroep zijn voorzien van een toelichting.

Een voorbeeld van een item uit de THBT-K is :

Welk beroep spreekt u het meeste aan?
– Bokser
– Laborant

De test is voorzien van een aantal introductievragen aan de kandidaat die gebruikt worden voor het verbeteren van de test. Aan het einde van de test zijn een aantal vragen opgenomen ter evaluatie van de test afname met hetzelfde doel.

De test heeft een auteursrapportage met een matchingslijst met beroepen.

Auteurs en rechthebbende van deze test

– Dr. A.S.H. Tjoa, Auspicious HRM-Consult, Oegstgeest.

– Drs. G. Hoolwerf, Management Assessment Consultancy, Amsterdam.

Test Dimensions heeft het exclusieve recht om deze test in haar portfolio te mogen voeren. Tevens mogen wij deze test in licentie aan uw organisatie verstrekken.